Yeniliklər
Giriş
Replay.Az saytından istifadə şərtləri və qaydalar

Saytın hazırki istifadə şərtləri və qaydaları (bundan sonra “Qaydalar”) ümumdünya internet torunun İstifadəçisi (bundan sonra “İstifadəçi”) və Replay.Az saytının Administratoru (bundan sonra “Administrator”) arasında münasibətləri müəyyənləşdirir.


Saytda yeni İstifadəçinin qeydiyyatdan keçməsi, portala faylın yüklənməsi, saytdan faylın (musiqinin, mahnının və s.) yüklənməsi və əlavə xidmətlərin əldə edilməsi, saytın şərtləri və qaydaları ilə tanışlıqdan xəbər verir. Qaydaları qəbul etmədən saytdan istifadə etmək qəti qadağandır.

1. İşləməyə qabil olan, saytda qeydiyyatdan keçmiş, öz audio fayllarını sayta yükləyən (upload), saytdan audio fayl yükləyən (download) və əlavə xidmətləri əldə edən şəxslər saytda İstifadəçi kimi çıxış edə bilərlər.

2. Administrasiya İstifadəçiyə aşağıdakı elektron xidmətləri təklif edir:

a) Öz şəxsi audio fayllarını (həmçinin qrafik (şəkil, foto)) sayta yükləyib (upload) onları üçüncü şəxslərlə bölüşmək;
b) Digər İstifadəçlərin fayllarını yükləmək (download);
c) Saytın texniki imkanlarından istifadə edərək digər İstifadəçilərlə və üçüncü şəxslərlə audio faylları mübadilə etmək;
d) Saytdan audio faylların saxlanıldıqı yer, yəni ki, audio faylların qorunma yeri kimi istifadə etmək;

Sayt yalnız faylların çatdırılmasında nəqliyyat vasitəsidir və administrasiya heç bir məsuliyyət daşımır. Faylın məzmununa dair sualların meydana gəldiyi zaman, faylın yiyəsinə - bu faylı portala yerləşdirən İstifadəçiyə çat vasitəsilə ünvanlayın.

3. İstifadəçi qarant edir ki, sayta yüklədiyi materiallar:

a) Daşıdığı məlumatın yayınlanması və yayılması, yaşadığı ölkədə qadağan olunan məlumat deyil;
b) Üçüncü şəxslərin zehni mülkiyyət hüquqlarını pozmur;
c) Öz məzmununa görə sosial, əxlaq və etik qaydalara müvafiqdir (insan ləyaqətini təhqir edən, zorakılığı, irqi və milli ədavəti təbliq edən, ismarıcların olmamasını);
d) Virus və ya digər istənilən zərərverici kod birləşməsi olan proqram məhsulu təşkil etmir;

İstifadəçiyə sayt vasitəsilə SPAM yaratmaq və yaymaq qəti qadağandır.

4. Administrasiya İstifadəçilərin sayta yüklədikləri məhsulun tutumuna, qanunvericiliyə müvafiq olub-olmamağına görə məsuliyyət daşımır. Administrasiya materialların tutumunu, virus və ya kompyuterinizə digər zərərverici faylların olub-olmamasını yoxlamır və Sizin saytdan bu məlumatları almanıza cavabdeh deyil.

5. Administrasiya heç bir xəbərdarlıqsız yuxarıda adı çəkilmiş audio faylları silmək və yaxud onlara gedən yolu bağlamaq hüququna malikdir. İstifadəçinin dəfələrlə qaydaları pozduğu və/və yaxud qanunvericiliyə zidd hərəkətləri olduğu halda Administrasiya həmin İstifadəçinin qeydiyyat hesabını xidmətdən tam və yaxud qismən silmək hüququna malikdir.

6. İstifadəçi, saytın xidmət çərçivəsi daxilində imkanları, faylları barəsində vacib hadisələri, xidmətdən məlumatları e-poçt (bundan sonra notifikator) vasitəsilə almağa razılıq verir. Administrasiya notifikatorı yalnız İstifadəçinin imkanları, saytda dəyişiklər barəsində və notifikatorlarda heç bir üçüncü şəxs barəsində reklam daşıyıcılarının olmaması haqqında öhdəliyi öz boynuna götürür.

7. İstifadəçi saytda qeydiyyatdan keçdiyi andan, qeydiyyat prosesində istifadə etmiş və/və ya saytla əlaqə nəticəsində qeyd edilmiş istənilən şəxsi məlumatlarının istifadəsinə və yayılmasına, avtomatlaşdırılmış düzəlişinə icazə verir.

8. Administrasiya, Sizin saytın imkanlarından tam istifadə edə bilməmənizə görə məsuliyyət daşımır.

9. İstifadəçi qəstən audio faylların yükləmə sayğacını artırdığı zaman, Administrasiya xəbərdarlıqsız, İstifadəçinin saytdan qeydiyyat hesabını qismən və ya tam silmək hüququnu özündə saxlayır.

10. İstifadəçi faylın yüklənməsinə parol qoyub, daha sonra həmin parolu dələduzluq (sms, pullu ödəniş və bu kimi) vasitəylə alınmasını təklif edərsə, Administrasiya xəbərdarlıqsız, İstifadəçinin saytdan hesabını qismən və ya tam silmək hüququnu özündə saxlayır.

11. Hazırki razılaşma Admistrasiya qərarı ilə istənilən vaxt dəyişdirilə bilər. Yeni razılaşma Replay.Az saytına yerləşdirildiyi andan etibarən qüvvəyə minir və hər bir İstifadəçi üçün məcburi sayılır.